Länsi-Uudenmaan sateenkaariyhdistyks ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan sateenkaariyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lohja ja sen toiminta-alue on Länsi-Uusimaa.

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä yhdistys.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hyvinvoinnin, tasavertaisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ihmisten sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Yhdistyksen päämääränä on, että kaikki seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat
ihmiset voivat elää avoimesti omana itsenään. Yhdistys auttaa edellä mainittuja ihmisiä, puuttuu heihin kohdistuvaan syrjintään sekä kokoaa ja jakaa tietoa sukupuolen ja
seksuaalisuuden moninaisuudesta.

Yhdistys pyrkii poistamaan kieleen, kulttuuriin sekä yhteiskunnan rakenteisiin ja yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta, kitkemään sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta koskevia ennakkoluuloja, sekä saattamaan ihmiset yhteiskunnalliselta asemaltaan ja lainsäädännön suhteen tasavertaisiksi riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

3 § Yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa, harjoittaa sosiaalipalvelutoimintaa ja tehdä nuorisotyötä, tukea ja suorittaa tutkimustyötä, järjestää vapaa-ajan toimintaa ja julkisia tilaisuuksia sekä pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia toimintahuoneistoja, kiinteistöjä, obligaatioita, osakkeita ja muita arvopapereita. Asianomaisella luvalla yhdistys voi panna toimeen keräyksiä ja arpajaisia, sekä harjoittaa ravitsemus-, majoitus-, kioski-, bingo- ja kirjakauppatoimintaa. Yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja rahoittaakseen sääntöjen mukaisen toimintansa.

4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus päättää henkilön hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi. Varsinainen jäsen maksaa yhdistykselle kalenterivuosittain jäsenmaksua. Yhdistyksen varsinainen kokous päättää jäsenmaksun suuruuden ja jäsenmaksu on maksettava joka vuosi yhdistyksen kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen kannatusjäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yrityksen, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenen tulee maksaa kalenterivuosittain yhdistyksen kokouksen päättämä, kaikille kannatusjäsenille yhtä suuri jäsenmaksu.

Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksun maksamatta edelliseltä vuodelta. Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen hallituksen esityksestä kunniajäseneksi sellaisen henkilön, joka on pitkäaikaisella toiminnallaan tukenut ja edistänyt yhdistyksen tarkoitusta tai joka muuten on ansioitunut yhdistyksen tai sen tarkoituksen tukija. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa helmikuussa ja elo-syyskuussa. Yhdistyksen kokoukset kokoontuvat hallituksen kutsusta, joka lähetetään jäsenille kaksi viikkoa aiemmin kirjallisena.

Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokoukseen ja jokaisella jäsenellä on kokouksessa äänioikeus. Kannatus- ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

6 § Helmikuun kevätkokouksen tehtävänä on käsitellä toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä toimintavuodelta ja päättää toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.

Kevätkokouksen tehtävänä on vuosittain käsitellä yhdistyksen toimintaa ja taloutta, hyväksymällä toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle toimintavuodelle ja
päättämällä kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruus. Kokouksen tehtävänä on myös joka vuosi valita yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä tilintarkastaja että varatilintarkastaja, joiden toimikausi alkaa kokousta seuraavan kuukauden alusta. Elo-syyskuun syyskokouksen tehtävänä on tarkastella kulunutta puolivuotiskautta sekä loppuvuoden toimintaa. Kokous valmistelee myös seuraavan toimintavuoden suunnitelmaa.

Molempien kokousten tehtävänä on käsitellä tehdyt aloitteet. Aloiteoikeus on varsinaisilla jäsenillä. Aloitteet tulee olla hallituksen tiedossa kevätkokoukseen tammikuun 1. päivä mennessä ja syyskokoukseen elokuun 1. päivä mennessä.

7 § Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdestä (1) viiteen (5) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalia seuraavan kuukauden alusta.

Hallitus ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia.

8 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä sitä puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta kirjallisesti vaatii. Tällöin kokous on järjestettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kutsu
hallituksen kokoukseen on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Hallitus kokoontuu vähintään joka toinen kuukausi sopimansa aikataulun mukaisesti.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi
(2) hallituksen jäsenistä on paikalla.

9 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilikirjat on toimitettava tilintarkastajille 15. tammikuuta mennessä, ja heidän on annettava lausuntonsa hyvissä
ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta niin, että lausunto voidaan liittää kokouskutsuun.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen, tai kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

11 § Muutoksia näihin sääntöihin samoin kuin päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista. Tullakseen hyväksytyksi esityksen on saatava vähintään kolme neljännestä (3/4) annetuista äänistä.

12 § Mikäli yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, sen varat siirtyvät yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti Seksuaalinen Tasavertaisuus SETA-säätiölle käytettäväksi edellä mainittuun tarkoitukseen.